شمال اصفهان

shomal

مرکز اصفهان

markaz

شرق اصفهان

shargh

غرب اصفهان

gharb

جنوب اصفهان

جنوب