کاهش قیمتهای مبین نت در جشنواره تابستان مبین نت

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

طبق بخشنامه مورخه 1400/04/06 از این تاریخ تا پایان تابستان طرحهای جشنواره مبین نت جایگیزین طرحهای قبلی شد :

کاهش قیمت بیعانه مودم های مبین نت

طرحهای جدید اولیه با ترافیک کمتر

شبانه رایگان به میزان حجم خریداری شده روزانه بر روی مودمهای b612

اشتراک یکماهه رایگان فیلیمو بر روی مودمهای b612

در این جشنواره بیعانه مودمهای امانی مبین نت بر روی مودمهای b612 از مبلغ 1700000 تومان به مبلغ 1450000 تومان ( دویست و پنجاه هزار تومان ) و مودمهای یوتل mn4200 و سایر مودمهای td-lte مبین نت از 1150000 تومان به 1100000 تومان ( پنجاه هزار تومان ) کاهش یافته است . شرایط عودت مودمها تا سه سال از تاریخ فعالسازی به قوت خود باقی است .

بر روی مودمهای b612 هم دو مزیت اشتراک شبانه به میزان حجم روزانه و یکماه اشتراک رایگان فیلیمو اضافه شده است .

جسنواره تابستانه مبین نت
جسنواره تابستانه مبین نت

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

دیدگاهی بنویسید