اینترنت اصفهان
اینترنت اصفهان را با مبین نت تجربه کنید

تغییر طرح های تمدید مبین نت

| |

تغییر طرح های تمدید مبین نت از نیمه اردیبهشت طبق بخشنامه شرکت مبین نت طرح های تمدید مبین نت بالاخص طرح های فقط ویژه مشترکین TD، از نیمه اردیبهشت تغییر یافته اند. جهت... بیشتر