جهت ارتباط و تماس با دفترمرکزی توسعه ارتباطات کیا عاملیت  مبین نت اصفهان ( نماینده مبین نت در ایران ) می توانید از روشهای ذیل اقدام نمایید

تلفن تماس :35035 -031     36674752-031 
سامانه پیام کوتاه :10003135035
ارتباط مجازی :09103135035

WWW.35035.IR