طبق آخرین اطلاعیه مبین نت ، طرحهای تمدید مبین نت به شرح ذیل می باشند:

این طرحها در چهار دسته طرحهای یکماهه ، سه ماهه ، شش ماهه و یکساله ارائه می شوند .قیمتهای یاد شده بدون مالیت ارزش افزوده بوده و به قیمت نهایی 9 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد .

این طرحهای برای مشترکین جدید برای بار اول قابل خرید نمی باشند و مشترکین جدید با توجه به طرحهای ویژه ورود خود ، پس از پایان طرح (زمان و یا حجم ) می توانند نسبت به خرید طرح دلخواه خود طبق لیست زیر اقدام کنند .

طرحهای یک ماهه تمدید مبین نت

طرحهای سه ماهه تمدید مبین نت

طرحهای شش ماهه تمدید مبین نت

طرحهای یکساله تمدید مبین نت

طرحهای تمدید یکساله مبین نت

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران