تخفيف ويژه توسعه ارتباطات كياعامليت مبين نت

با توجه به افزايش قيمت هاي طرح هاي TD-LTE شركت كيا عامليت مبين نت در ايران طرح هاي TD-LTE خود را با تخفيف هاي ويژه اي به فروش مي رساند كه هزينه اين طرح ها به شرح زير است.

طرح ويژه اشتراكي 3ماهه با سرعت 4 تا 40 مگابيت بر ثانيه و 100GB ترافيك روزانه+100GB ترافيك شبانه به همراه مودم در سايت مبين نت 500000 تومان مي باشد كه شركت كيا آن را به قيمت 400000 تومان به فروش مي رساند.

طرح ويژه 6ماهه با سرعت 4 تا 40 مگابيت بر ثانيه و 400GB ترافيك روزانه+400GB ترافيك شبانه به همراه مودم در سايت مبين نت 800000 تومان مي باشد كه شركت كيا آن را به قيمت 700000 تومان به فروش مي رساند.

طرح ويژه 12 ماهه با سرعت 4 تا 40 مگا بيت بر ثانيه و 600GB ترافيك روزانه+600GB ترافيك شبانه به همراه مودم در سايت مبين نت 1000000 تومان مي باشد كه شركت كيا آن را به قيمت 900000 تومان به فروش مي رساند.

لازم به توضيح است كه هزينه راه اندازي و %9 ماليات به طرح هاي بالا اضافه مي گردد.

شركت توسعه ارتباطات كيا عامليت عامليت مبين نت در ايران

دیدگاهی بنویسید